PROJEKT "ROWEREM PO ŚLĄSKU"

DLACZEGO?

Projekt „Rowerem po Śląsku” został powołany po to, by stworzyć szeroką i funkcjonalną sieć tras i ścieżek rowerowych Śląskiej Sieci Tras Rowerowych

CELE PROJEKTU

 • Zapobieganie gwałtownemu pogarszaniu się warunków życia w mieście związanych z masowością komunikacji samochodowej.

 • Upowszechnienie zwyczaju korzystania z roweru  jako wygodnego środka lokomocji w  dojeździe  do  pracy  i  szkoły  oraz w celach  turystycznych, krajoznawczych i  rekreacyjnych.

 • Ochrona środowiska i zdrowia poprzez częściowe ograniczanie strumieni ruchu samochodowego.

 • Rozwój poczucia tożsamości narodowej i regionalnej, szeroko pojęta edukacja społeczna poprzez tworzenie tras uwzględniających miejsca i obiekty o wysokich walorach historycznych, kulturowych, krajobrazowych i turystycznych.

PO CO?

 • Budując  sieć tras rowerowych ogranicza się nadmierny wzrost komunikacji samochodowej.

 • Spójna sieć dróg znacznie wpływa na rozpowszechnienie komunikacji rowerowej oraz pośrednio oddziałuje na poprawę zdrowia i sprawności fizycznej społeczeństwa

 • Nie wystarczy budować trasy rowerowe, należy je upowszechniać i zachęcać ludzi do korzystania z nich.

 • Władze lokalne odgrywają ogromną rolę w popularyzowaniu roweru jako środka lokomocji używanego na co dzień.

 • Zmiana motywacji podróżowania rowerem (rower jako środek lokomocji służący nie tylko  do celów rekreacyjnych i turystycznych, ale do codziennego dojazdu do pracy i szkoły).

 • Rower jest optymalnym środkiem transportu dla centrum miasta (przykłady w momencie kryzysu: Paryż, Poznań ), pozwala elastyczniej kształtować trasę podróży wykorzystując strefy o ograniczonym dostępie

 • Opracowanie infrastruktury dla ruchu rowerowego to dziesiąta część wydatków na analogiczne opracowanie dla ruchu samochodowego w przeliczeniu na jednego mieszkańca

 • Kształtowanie proekologicznych zachowań mieszkańców.

 • Ochrona wartości naturalnych i kulturowych.

Problem  ruchu  rowerowego  nie  może  być  traktowany  jako  samodzielne  zagadnienie,  lecz  jako  integralny  element  systemu  transportowego. Korzystne  cechy,  takie  jak  proekologiczny  charakter  i  sprawność  podróży  w  mieście  na  krótkich  dystansach ( rower  jest  najszybszym  środkiem  komunikacji  w  mieście  na  dystansie  do  5 km ),  wyznaczają  ważne  miejsce  i  rolę  ruchu  rowerowego  w  systemie  transportowym,  szczególnie  w  odniesieniu  do  coraz  częściej  realizowanej  polityki  transportowej  zrównoważonego  rozwoju.  Spójna i rozsądnie zaplanowana sieć ścieżek rowerowych ma realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drogach

Śląska Sieć Tras Rowerowych  łączyć  będzie  istniejące  i  projektowane  trasy rowerowe  w  miastach  i  gminach  oraz  turystyczne  trasy  rowerowe  naszego  Regionu.

Trasy rowerowe w miastach tworzyć będą sieć miejską i podmiejską, która będzie się pokrywać z fragmentami sieci turystycznej wyznaczonej na terenie gminy obsługującej podróże rekreacyjne mieszkańców w strefach podmiejskich.

Trasy turystyczne - specjalnie oznakowane - będą prowadzone przez atrakcyjne turystycznie rejony Śląska, miejscowości o walorach wypoczynkowych, krajoznawczych i zabytkowych.

W połączeniu z innymi środkami transportu (np. podróże typu kolej-rower, samochód-rower) trasy te umożliwiają odwiedzenie wszystkich największych zabytków Śląska np. zamek w Będzinie, zamek w Pszczynie, Szlak  Orlich Gniazd, śląskie kościółki drewniane itp., oraz miejsc ciekawych przyrodniczo i historycznie np. parku krajobrazowego w Rudach Raciborskich czy godnej odtworzenia Drogi Książęcej przez Lasy Pszczyńskie do Paprocan.

Wycieczki rowerowe po Polsce i Europie są coraz popularniejszą formą turystyki i czynnego wypoczynku, a dobrze przygotowana sieć  tras rowerowych w połączeniu z bazą hotelową (noclegową), gastronomiczną i usługową (punkty napraw rowerów, zakupu sprzętu turystycznego, małe jadłodajnie, pijalnie itp.) stanie się ogromną zachętą do odwiedzenia naszego Regionu, co daje określone korzyści ekonomiczne. Może także przyczynić się do spadku bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla obsługi turystów.

 Elementy Śląskiej Sieci Tras Rowerowych:

 • turystyczne trasy  rowerowe

 • ścieżki rowerowe, ciągi-drogi pieszo-rowerowe, wydzielone przy drodze pasy dla rowerów, ulice przyjazne dla roweru

 • infrastruktura rowerowa ( oznakowanie, parkingi, systemy zabezpieczeń )

Stworzenie takiej sieci pozwoli na systematyczne zmniejszanie liczby przejazdów samochodami w zatłoczonych centrach miast, co w konsekwencji da zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza zmniejszenie powierzchni zajmowanego przez samochody terenu w mieście ( w dużych miastach udający się do pracy samochodami zajmują aż 90% powierzchni centrum miasta ).

Rower jest najszybszym środkiem komunikacji w mieście na dystansie do 5 km (unika się korków ulicznych, można używać drogi na skróty i nie trzeba szukać miejsca do  parkowania ) i dobrą propozycją dla rozwiązania komunikacji przy założeniu zrównoważonego rozwoju miast.

Wprowadzenie roweru do systemu transportowego oraz wyznaczenie mu wyraźnego miejsca w organizacji ruchu poprawi zdecydowanie bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU

Obszar realizacji Projektu obejmuje Województwo Śląskie.

Projekt w aspekcie terytorialnym zawiera cztery płaszczyzny:

 • trasy na terenie miast i gmin.

 • trasy międzygminne oraz trasy łączące centra miast z położonymi w pobliżu strefami zieleni i ośrodkami wypoczynkowymi.

 • trasy „weekendowe” do atrakcyjnych terenów rekreacyjnych w Regionie.

 • połączenie sieci regionalnej z trasami międzyregionalnymi (krajowymi) oraz trasami międzynarodowymi (Europejska Sieć Tras Rowerowych EUROVELO)

Projektowane połączenia sieci regionalnej:

 • Jura Krakowsko-Częstochowska,

 • Beskidy

 • Kraków i Małopolska

 • Opolszczyzna     

 • Lasy Lublinieckie

 • Europejska Sieć Tras Rowerowych EURO-VELO (szczególnie planowane trasy:

Trasa EUROVELO nr 4: Roscoff ( Bretania ) – Middelburg – Bonn – Frankfurt – Praga – Brno – Kraków – Lwów – Odessa
Trasa EUROVELO nr 11: Ateny – Skopje – Budapeszt – Koszyce – Kraków – Warszawa – Wilno – Ryga – Talin – Helsinki – Nordkapp

WYDARZENIA SPECJALNE

Projektowi „Rowerem po Śląsku” towarzyszy szereg imprez promocyjnych takich jak:

 • rajdy i zloty rowerowe,

 • konferencje i seminaria,

 • regionalne imprezy plenerowe np.:
  - wyścig rowerowy z udziałem Prezydentów i Burmistrzów Miast,
  - Górnośląski Rowerowy Zlot Gwiaździsty
  - Capstrzyki Rowerowe

 • lokalne imprezy w obrębie jednej lub kilku gmin, np.: wyścigi rowerowe dla pracowników urzędu administracji terenowej

FINANSOWANIE  PROJEKTU

 • Środki własne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

 • Środki przeznaczone przez współorganizatorów Projektu

 • Środki zarezerwowane w budżetach gmin.

 • Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i innych wyspecjalizowanych funduszy w tym  również z funduszy Unii Europejskiej

 

[powrót]