Projekt „Rowerem po Śląsku” był realizowany przez Śląski Związek Gmin i Powiatów w okresie 1997-2003.

Niniejsza strona zawiera materiał archiwalny, jej celem jest prezentacja dorobku Związku w trakcie realizacji tego projektu.


Projekt "Rowerem po Śląsku" został powołany po to by stworzyć szeroką i funkcjonalną sieć tras i ścieżek rowerowych Śląskiej Sieci Tras Rowerowych.
Główne cele projektu to:

  • zapobieganie gwałtownemu pogarszaniu się warunków życia w mieście związanych z masowością komunikacji samochodowej

  • upowszechnienie zwyczaju korzystania z roweru jako wygodnego środka lokomocji w dojeździe do pracy i szkoły oraz w celach turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych

  • ochrona zdrowia i środowiska poprzez częściowe ograniczenie strumieni ruchu samochodowego