ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PROGRAMACH ROZWOJU ROWERU W MIASTACH

Marcin Hyła [Miasta dla Rowerów - Polski Klub Ekologiczny]

Treść:


Wstęp

 

Transport wpływa na jakość życia. Szybkość (czas) i łatwość dojazdu do pracy, szkoły czy na zakupy oraz miejsc rekreacji stanowi o jakości życia. Innym czynnikiem wpływającym na jakość życia jest koszt transportu oraz swobodny wybór sposobów bezpiecznego i wygodnego poruszania się. Ten wybór jest dzisiaj w coraz większym stopniu ograniczany przez działania władz, które skazują mieszkańców na korzystanie z prywatnego samochodu – lub zatłoczonej i niepunktualnej komunikacji zbiorowej.

Tymczasem wg. wykonanych wiosną 2000 r. na zamówienie przez Polskiego Klubu Ekologicznego przez firmę BBS Obserwator badań, aż 24,1% respondentów, mieszkańców 8 największych miast w Polsce wskazuje na rower jako swój "idealny" środek transportu do pracy czy szkoły. Samochód otrzymał 43% wskazań, a transport zbiorowy tylko niecałe 11%!

Rzadko który polityk czy urzędnik, podejmujący w Polsce decyzje o polityce transportowej bierze pod uwagę takie mierzalne i weryfikowalne dane. Co gorsza, podstawowym problemem uniemożliwiającym realizację przyjaznej dla rowerów polityki nie jest brak środków finansowych czy brak miejsca w pasie drogowym, ale fatalne zarządzanie, zła organizacja pracy, złe strategie i nieproduktywne plany operacyjne, podnoszące znacznie koszty realizacji w przyszłości przyjaznej dla roweru polityki.

Polityka transportowa powinna być zintegrowana z innymi sektorami: polityką przestrzenną czy ochrony środowiska itp.) i musi brać pod uwagę wszystkie koszty – także zewnętrzne (kongestii, zanieczyszczenia środowiska, hałasu, utraconych korzyści/zajęcia przestrzeni, częściowo wypadków - wg. OECD koszty zewnętrzne transportu krajów członkowskich wynoszą aż 7% PKB).

Polityka transportowa musi poprawnie definiować problemy, a przy proponowaniu "rezolutyki" - brać pod uwagę wszystkie (możliwe oraz tylko teoretyczne) warianty rozwiązań, wraz z ich kosztami. Poprawna polityka zakłada realizację mierzalnych celów przy pomocy najefektywniejszych ekonomicznie instrumentów i działań. Jednostkowy koszt zmiany (poprawy, osiągnięcia zakładanego w polityce celu) powinien być jak najniższy – i to powinien być czynnik decydujący o wyborze danego wariantu.


Zarządzanie polityką rowerową

[ powrót ]

Jest to absolutnie kluczowy element w procesie tworzenia skutecznych i efektywnych ułatwień dla ruchu rowerowego. Wszystko wskazuje na to, że poprawna organizacja pracy urzędów gmin i wysoka jakość zarządzania są dużo ważniejsze, niż ilość środków finansowych, przekazywanych "na ścieżki rowerowe". Jednocześnie zarządzanie polityka rowerową jest elementem najbardziej zaniedbywanym we wszelkich działaniach, prowadzonych przez samorządy na rzecz rowerów. Dlaczego w ogóle samorządy powinny ułatwiać korzystanie z rowerów jako środka transportu w miastach wyjaśnione jest tutaj.


Cele polityki transportowej i rowerowej

[ powrót ]

Budowa dróg rowerowych (podobnie jak dróg w ogóle) absolutnie nie może być celem samym w sobie. Celami polityki transportowej czy rowerowej powinno być na przykład:

 • ograniczanie kosztów zewnętrznych transportu (ograniczanie wzrostu emisji spalin, zajęcia przestrzeni w mieście przez transport itp.)

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

 • poprawa jakości systemu transportowego miasta

 • poprawa mobilności wszystkich grup społecznych itp.

 • promocja turystyki, czynnej rekreacji itp.

Cele powinny być sformułowane na piśmie, skwantyfikowane (trzeba określić konkretne wielkości - np. zmniejszenie wypadkowości o 40% w stosunku do konkretnego roku), powinny być wyjaśnione (dlaczego są właśnie takie, a nie inne) i mieć zakreślony horyzont czasowy - czyli kiedy mają być osiągnięte.

Sposób osiągania celów nie może być wewnętrznie sprzeczny - np. prawdopodobnie można spowodować wymierne ograniczenie wypadkowości przez zakaz czy ograniczenie ruchu rowerów, ale będzie to zazwyczaj niezgodne z celami środowiskowymi i społecznymi i nie przyniesie korzyści netto.


Struktura i rozwiązania instytucjonalne

[ powrót ]

Aby polityka promocji roweru miała szanse powodzenia, musi być koordynowana w ramach struktury urzędu gminy przez osobę odpowiadającą za całość spraw z nią związanych. Osoba taka (lub zespół osób) powinna odpowiadać za:

 • przepływ informacji

 • obieg dokumentów

 • współpracę z poszczególnymi wydziałami Urzędu Gminy oraz innymi instytucjami i organizacjami

 • audyt rowerowy

 • planowanie inwestycji

 • programowanie inwestycji i przygotowanie corocznych budżetów

 • nadzór nad wykonaniem

 • zbieranie i wykorzystanie informacji zwrotnej od użytkowników

 • ocenę inwestycji rowerowych


Działania i procedury

[ powrót ]

Elementami poprawnej polityki rowerowej gminy są:

Ogólna polityka transportowa gminy, zintegrowana z polityką przestrzenna oraz polityką ochrony środowiska i wskazująca na docelową, pożądaną wielkość pracy przewozowej i jej podział na poszczególne środki transportu (np. "rowery - 5 procent podróży").

Standaryzacja - przyjęcie standardów projektowych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej w oparciu o najlepsze dostępne przykłady (np. podręcznik "Postaw na rower" i standardy CROW, krajowa polityka rowerowa Wielkiej Brytanii itp.) we współpracy z reprezentacją użytkowników (stowarzyszenia, fundacje, ochotnicy itp.). W tym miejscu ważne jest wzorcowanie (benchmarking).

Oszacowanie stanu obecnego: analiza, jaka część istniejącej sieci drogowej nie wymaga - zgodnie z przyjętymi powyżej     standardami - żadnych inwestycji i remontów (ze względu na dobry stan nawierzchni, niskie natężenie i szybkość ruchu  samochodowego itp.), jaka część wymaga napraw pobocza, reorganizacji ruchu, niewielkich inwestycji w pasie drogowym, a jaka - wymaga zasadniczych inwestycji infrastrukturalnych.

Badanie rozkładu podróży: w oparciu o profesjonalne badania ruchu należy zbadać, gdzie istnieje obecnie największe natężenie ruchu rowerowego oraz/lub gdzie występują duże potoki pasażerskie, które mogą potencjalnie przynajmniej w części przenieść się na rower (na przykład ze względu na niewielką odległość pokonywaną w wielu podróżach). Taka analiza może być elementem normalnego badania ruchu, które powinno być co kilka lat realizowane przez gminę.

Priorytetyzacja: w oparciu o analizę wielokryterialną, biorącą pod uwagę matrycę (rozkład) podróży, analizę wypadków, a także skargi i opinie rowerzystów i sporządzoną wcześniej analizę stanu obecnego sieci drogowej, należy zinwentaryzować "wąskie gardła" - punkty kluczowe dla komunikacji rowerowej, gdzie jazda na rowerze jest niebezpieczna, niewygodna i których w obecnych warunkach nie da się ominąć w sposób bezkolizyjny, a w których jednocześnie natężenie ruchu rowerowego - istniejące i potencjalne (wynikające z analizy rozkładu podróży) - jest największe. Na tym  etapie powstaje też wstępna analiza kosztów i korzyści.

Audyt rowerowy: procedura oceny wszystkich prowadzonych przez gminę inwestycji pod kątem ich integracji z polityką rowerową. Na przykład remont ulicy może być wykorzystany do poprawy bezpieczeństwa i wygody rowerzystów przy znacznie niższych (często pomijalnych) nakładach, niż gdyby te rowerowe udogodnienia wprowadzać jako osobną inwestycję. Celem audytu jest również eliminacja takich działań i inwestycji, które są sprzeczne z polityką rowerową gminy, bo pogarszają wygodę i bezpieczeństwo podróżowania rowerem w mieście. Audyt rowerowy poprawia efektywność wykorzystania przez gminę środków finansowych i pozwala uniknąć kosztownych, wewnętrznych sprzeczności w polityce gminy.

Integracja polityki rowerowej z innymi sektorami - zwłaszcza integracja z transportem zbiorowym.

Analiza wariantów konkretnych rozwiązań technicznych: każdy problem można zazwyczaj rozwiązać na więcej niż      jeden sposób. Na przykład bezpieczeństwo i wygodę jazdy rowerem można zapewnić przez fizyczną segregację szybkiego ruchu samochodowego oraz ruchu rowerowego, ale także przez uspokojenie ruchu samochodowego: eliminację ruchu ciężarówek czy ograniczenie prędkości do 30 km/godz. Poszczególne warianty powinny być brane pod uwagę przy uwzględnieniu ich kosztów finansowych i korzyści (np. ile osób czy pojazdów skorzysta z danej inwestycji i jakie będą koszty jednostkowe: koszty takiej inwestycji w przeliczeniu np. na uniknięte wypadki) oraz ważone wobec innych potrzeb miasta. Na przykład trudno realistycznie wyobrazić sobie uspokojenie ruchu na głównej międzydzielnicowej arterii samochodowej - tam zapewne konieczna będzie wydzielona droga rowerowa. W tym miejscu konieczny może być powrót do punktu "oszacowanie stanu obecnego".

Planowanie i programowanie inwestycji: w oparciu o przyjęte priorytety, analizę kosztów i korzyści poszczególnych wariantów oraz analizę efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia, gmina sporządza plan inwestycyjny: określa kolejność inwestycji oraz niezbędne działania i wydatki obejmujące zakup gruntów, zakup projektów wykonawczych, kosztorysy wykonawcze - i zabezpiecza środki w budżecie. Obejmuje to także starania o pozyskanie środków pozabudżetowych (na przykład z funduszy ochrony środowiska, środków pomocowych Unii Europejskiej itp.).

Promocja i komunikacja społeczna: mieszkańcy muszą mieć pełną informację o powstających ułatwieniach dla rowerów i możliwościach, jakie one stwarzają. Dlatego niezbędne jest rozpowszechnianie informacji: przy pomocy ulotek, broszur, map z zaznaczonymi istniejącymi, planowanymi i sugerowanymi trasami rowerowymi, przy pomocy interaktywnych serwisów internetowych gminy, przy pomocy mediów oraz różnego rodzaju wydarzeń publicznych (happeningi, przejazdy rowerowe, wycieczki za miasto).

Monitoring i ewaluacja: zarówno projekty wykonawcze jak i wykonanie muszą ściśle przestrzegać jakości, określonej w      przyjętych standardach projektowych. Należy ściśle kontrolować, czy założenia projektowe (np. zachowania uczestników ruchu) zostały osiągnięte, a jeśli nie - to należy zbadać, dlaczego oraz określić, co należy zmienić i jak. Dobrą wskazówką - oprócz zachowania samych rowerzystów oraz analizy wypadków i innych zdarzeń drogowych - są skargi i opinie użytkowników. Należy wdrożyć system pozyskiwania informacji zwrotnej od użytkowników oraz stworzyć ramy praktycznego wykorzystywania takiej informacji - np. przez wynikającą z uwag i zachowania użytkowników przebudowę      wadliwych rozwiązań technicznych.

Efektywność, a nie efektowność: infrastruktura rowerowa (tak, jak każda inna) nie jest celem samym sobie, tylko służy osiąganiu wyznaczonych celów - przy jak najniższych kosztach. Dlatego podstawową kwestią jest jakość: infrastruktura ma ułatwiać jazdę rowerem i rozwiązywać problemy, a nie utrudniać ją, prowokując niebezpieczne sytuacje i konflikty, kiedy zaprojektowany bez wyobraźni i fachowej wiedzy element infrastruktury zupełnie nie bierze pod uwagę potrzeb rowerzysty, a często nawet jego podstawowych możliwości psychofizycznych.

Wzorcowanie (benchmarking): nieustanne poszukiwanie - a następnie wdrażanie - najlepszych (najbardziej efektywnych, przynoszących najlepsze rezultaty) przykładów zrealizowanej infrastruktury rowerowej na świecie, poszukiwanie i wdrażanie najlepszych wzorców procedur i procesów, poprawiających jakość zarządzania polityką transportową oraz jej integrację z innymi sektorami (planowanie przestrzenne, ochrona środowiska).


Teoria i praktyka

Obecnie w Polsce nie istnieją programy zarządzania jakością w dziedzinie transportu rowerowego. Wydaje się, że najbliższy tym procedurom jest gdański program infrastruktury rowerowej, złożony w 2000 roku jako średniej wielkości wniosek inwestycyjny do Global Environment Facility w ramach Jedenastego Programu Operacyjnego GEF.

Całkowity budżet tego projektu zamyka się kwotą 2,5 mln USD, w tym 1 mln bezzwrotnej pomocy GEF. Podstawowym rezultatem projektu ma być obniżenie odmotoryzacyjnych emisji gazów szklarniowych przez wzrost udziału ruchu rowerowego w Gdańsku do 10% w ciągu czterech lat. Będzie to możliwe przez budowę ok. 30 km nowych dróg rowerowych (obecnie istnieje 25 km) oraz uspokojenie ruchu samochodowego na ok. 80 km sieci drogowej miasta.

Istnieje przekonanie, że sukces tego projektu będzie zależał głównie od kontroli i zarządzania jakością - czyli tworzenia infrastruktury zorientowanej na rezultat, czyli na „klienta” – przyszłego rowerzystę - i sprostanie jego oczekiwaniom tak, aby zmienił on swoje nawyki komunikacyjne. W praktyce oznacza to ścisłe naśladowanie najlepszych rozwiązań światowych.

Mówiąc ogólnie, wysoką jakość zapewnia spełnienie programu pięciu wymogów – spójności, bezpośredniości, wygody, bezpieczeństwa i atrakcyjności, zawartego w podręczniku „Postaw na rower” (Sign Up for the Bike, CROW, 1993 – PKE, 1999). Uwzględniając procedury przedstawione powyżej oraz generalne założenie, że system rowerowy w mieście powinien umożliwiać bezpieczne i wygodne poruszanie się z prędkością minimum 30 km/godz, w praktyce jakość zapewniają następujące zintegrowane przedsięwzięcia i działania:

 • naprawa nawierzchni całej sieci drogowej, zwłaszcza na poboczach
 • lepsze oświetlenie
 • ograniczenie ruchu (ciężarówki itp)
 • uspokojenie ruchu (50 km/godz, strefy tempo 30, garby, strefy zamieszkania)
 • pasy rowerowe pod prąd ulic jednokierunkowych (powód jednokierunkowej organizacji ruchu aut to brak miejsca, rower zajmuje mało miejsca i nie ma racjonalnych powodów dla których rower nie może poruszać się pod prąd).
 • wspólne pasy dla komunikacji zbiorowej i rowerowej w ciasnych ulicach centrów miast (na krótkich odcinkach, przy ograniczeniu szybkości).
 • małe, ciasne ronda, uspokajające ruch
 • sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach dostosowana do potrzeb rowerzystów, śluzy rowerowe
 • skróty dla rowerów (wydzielone, ale łatwo dostępne krótkie odcinki wydzielonych dróg rowerowych ułatwiających przejazd przez niebezpieczne skrzyżowania, ominięcie ruchliwych odcinków dróg czy umożliwiających ominięcie znacznych objazdów, w tym kładki i tunele pieszo-rowerowe
 • wydzielone drogi rowerowe wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych
 • wydzielone drogi rowerowe biegnące niezależnie, np. przez parki, także o nawierzchni nieutwardzonej lub półutwardzonej (ale z alternatywnymi trasami bezpiecznymi społecznie),
 • program publicznych stojaków rowerowych oraz publicznych, płatnych i strzeżonych przechowalni rowerów
 • integracja systemu rowerowego z transportem zbiorowym
 • monitoring TV przemysłowej miejsc kolizji, zwłaszcza skrzyżowań oraz odcinków niebezpiecznych społecznie i publicznych stojaków rowerowych

 

Literatura:

[ powrót ]

 • Postaw na rower - podręcznik projektowania przyjaznej dla rowerów infrastruktury": CROW, 1993; wydanie polskie – Polski Klub Ekologiczny, 1999, ISBN 83-910128-8-3

 • "Miasta rowerowe miastami przyszłości" - Komisja Europejska, Biuro Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (po polsku), ISBN 92-828-5739-5, Luksemburg 2000.

 • National Cycling Strategy - Krajowa Polityka Rowerowa Wielkiej Brytanii (www.local-transport.detr.gov.uk/ncs/nsc.htm

 • Publikacje, seminaria i rozmowy prywatne - konferencje VeloCity (www.velocity.net) i Europejska Federacja Cyklistów (www.ecf.com)

 • BYPAD - program zarządzania jakością infrastruktury rowerowej w miastach (www.bypad.org)

 • Benchmarking European Sustainable Transport BEST (www.bestransport.org)

 

[ powrót ]