STANDARYZACJA PROJEKTOWANIA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA POZIOMIE LOKALNYM
I REGIONALNYM

Kazimierz Jamróz [Katedra Inżynierii Drogowej]

Lech Michalski [Katedra Inżynierii Drogowej]

Streszczenie

W mieście Helsinki, w którym wybudowano już ponad 800 km dróg rowerowych,  rowerzyści są ofiarami wypadków drogowych ( w odniesieniu do przebytej drogi)  5 razy częściej niż kierowców pojazdów i 10 razy częściej niż jadący autobusami. Mimo wybudowania nowych dróg rowerowych nie zmniejszono liczby wypadków z rowerzystami, które stanowią ok. 28 % wszystkich wypadków. Szczególny problem stanowią tam dwukierunkowe drogi rowerowe wybudowane wzdłuż ulic.

W Helsinkach podróże rowerem stanowią ok. 6 % wszystkich podróży, natomiast w miastach w Polsce podróże rowerem stanowią ok. 1 % podróży, a wypadki z udziałem rowerzystów stanowią ponad 10 % wszystkich wypadków.

W ramach Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „GAMBIT Śląski” opracowano diagnozę systemu Brd w województwie, w której stwierdzono między innymi „...Należy również zauważyć, że w wielu miastach województwa śląskiego powstają różne elementy infrastruktury rowerowej, w tym m.in. ścieżki rowerowe wydzielane na chodnikach, ścieżki rowerowe prowadzone niezależnie od podstawowego układu ulicznego, przejazdy dla rowerów na skrzyżowaniach, w tym również wyposażone z sygnalizacją świetlną. Wiele z tych rozwiązań jest jednak niezgodnych ze standardami technicznymi w zakresie geometrii i oznakowania oraz są one niefunkcjonalne na rowerzystów. Stan nawierzchni istniejących dróg rowerowych jest w wielu miejscach zły i zniechęcający rowerzystów do korzystania z tych dróg i ścieżek...”. Dlatego jedno z zadań przewidzianych do realizacji w ramach tego Programu jest zadanie: „D.5.2 Rozwój infrastruktury rowerowej”, którego celem jest : zwiększenie atrakcyjności i bezpieczeństwa ruchu rowerowego.

Wśród zadań szczegółowych wyróżniono:

 • Opracowanie standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej na obszarze województwa śląskiego

 • Budowa układu dróg rowerowych dla powiązań zewnętrznych i wewnętrznych,

 • Separacja ruchu rowerowego od ruchu samochodowego,

Jak widać jednym z pierwszych zadań jest standaryzacja planowania, projektowania budowy i utrzymania infrastruktury rowerowej na obszarze województwa śląskiego. Standardy takie potrzebne są ze względu na:

 • ujednolicenie zasad planowania i projektowania dróg rowerowych,

 • stawianie tych samych wymagań projektantom, planistom i wykonawcom infrastruktury rowerowej,

 • umożliwienie znalezienia wspólnego języka pomiędzy zleceniodawcą i wykonawcą projektu,

Standardy takie były przedmiotem prac prowadzonych przez Katedrę Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej w roku 2000, dla miasta Gdańska.

Podstawowym celem opracowania było:

 • określenie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia dla rowerów na terenie Gdańska; wyciąg tych warunków stanowi oddzielną I część opracowania,

 • określenie zasad i zalecanych rozwiązań w postaci przewodnika do planowania i projektowania infrastruktury rowerowej.

Poniżej przedstawiono zawartość opracowania:

 • Wprowadzenie.

 • Ogólne zasady projektowania urządzeń dla roweru (system rower-rowerzysta, ograniczenia projektowe, główne wymagania, proces projektowania),

 • Projektowanie sieci  tras  rowerowych (charakterystyka podróży rowerowych, hierarchizacja powiązań w sieci, ocena ważności powiązań i motywacji, ustalenie priorytetów),

 • Trasa  rowerowa (przekrój poprzeczny, przekrój podłużny, tunele i mosty, elementy specjalne),

 • Skrzyżowania (klasyfikacja skrzyżowań, rodzaje manewrów rowerzystów na skrzyżowaniach,  elementy   projektowe skrzyżowań),

 • Nawierzchnie (konstrukcja nawierzchni i poboczy dróg rowerowych, kolor nawierzchni, urządzenia obce w nawierzchniach dróg rowerowych),

 • Wyposażenie dróg rowerowych  (znaki poziome i pionowe, urządzenia do parkowania, oświetlenie, zieleń w otoczeniu, informacja rowerowa, inne urządzenia (ławki, telefony, uchwyty),

 • Rozwiązania szczególne (środki uspokojenia ruchu, nieprawidłowo parkujące samochody, środki tymczasowe).

Katalog przykładowych rozwiązań

Całość opracowania wynosi około 100 stron.

[ powrót ]